ค่านิยมองค์กรของเรา


    Team Work

     การทำงานเป็นทีม มีมิตรภาพที่ดีร่วมกัน


    Accountability

     การรู้สำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ของตน


     Visionary

     การมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล รู้จักพัฒนาตนเองและหน่วยงาน

     Efficiency

     การมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควบคุมงาน หรือบริหารงาน 
      ตามคำขวัญ " Zero Defect ของเสียต้องเป็นศูนย์ "     Entrepreneur

      การสร้างภาวะ ร่วมกันเป็นเจ้าของหน่วยงาน / แผนกร่วมกับ
       บริษัท     Sufficient

      การดำรงตนอย่างเพียงพอ ไม่ฟุ้งเฟ้อ ก่อหนี้จนเกิดความ
       เดือดร้อน


     Sustainablility

      การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันของทุกคน ทุกฝ่าย


14 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 4056 ครั้ง

Engine by shopup.com