วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตและพัฒนานวัตกรรมฉลาก บรรจุภัณฑ์ซองอ่อนและฉลากฟิล์มหดให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างผลตอบแทนที่พึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านพร้อมเติบโตไปกับสังคมที่ดี


พันธกิจ

เพื่อการยอมรับ
มุ่งมั่นเป็นผู้นำในด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ซองอ่อนและฉลากฟิล์มหด ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย

 

เพื่อพนักงาน

มุ่งมั่นเป็นองค์กรแห่งความสุข สนับสนุนและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพ สามารถสร้างรายได้ตอบแทนอย่างเหมาะสมเป็นธรรมแก่พนักงานที่มีความประพฤติดีและตั้งใจจริงเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

 

เพื่อผู้ลงทุน

มุ่งมั่นสร้างผลกำไรตอบแทนต่อผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม

 

เพื่อสังคม

มุ่งมั่นเป็นองค์กรแห่งการพัฒนาคนดีต่อสังคมซึ่งละเว้นต่ออบายมุขต่าง ๆ อาทิ การพนัน ยาเสพติดและการประพฤติผิดต่อกฎหมาย อีกทั้งมุ่งมั่นเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

 

เพื่อสิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นลดของเสียจากกระบวนการผลิตเพื่อลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

   


14 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 4617 ครั้ง

Engine by shopup.com